Học Viên Narita Tây Ninh du lịch Phú Quốc 22/10修学旅行 2015/10/22

Overview

    Học Viên Narita Tây Ninh du lịch Phú Quốc từ ngày 22 tháng 10 đến

25 tháng 10 trước khi xuất cảnh du học Nhật vào tháng 3 năm 2016.

Services